Pasūtījuma līguma noteikumi

 

  1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs – SIA “Holm Baltic”, reģistrācijas Nr. 40103471128, juridiskā: Etnas iela 6-10, Rīga un faktiskā adrese: Kr.Barona iela 45/47, Rīga, LV-1050; tālruņa numurs 26826266, e-pasta adrese: pasutijumi@hereford.lv, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šiem pasūtījuma noteikumiem, turpmāk Noteikumi, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.2. Pasūtītājs/pircējs – fiziska persona, kura veic pasūtījumus mājas lapā www.hereford.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Klients iegādātās preces izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem. Persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga pasūtīt.

1.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam pasūtot preci mājas lapā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.4. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem.

  1. Preču pasūtīšana

2.1. Lai varētu pasūtīt preci mājas lapā pircējam nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi; Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši ir sniedzis.

2.2. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.3. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, pasūtījuma izpildei nepieciešamās informācijas nosūtīšanai, veicot citas no Līguma izrietošās saistības. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.4. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot pasūtījuma izpildi, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

2.5. Pircēja personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr klients nepieprasa to dzēšanu.

2.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

  1. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

3.1. Preču cenas mājas lapā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā mājas lapā pasūtījuma veikšanas brīdī;

3.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās pasūtījuma saņemšanas brīdī.

  1. Preču piegāde

4.1. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no šādām Rīgas piegādes vietām: veikalā Kr. Barona ielā 45/47, pie Spices, Swedbanka, Rūpniecības iela, Cēsu iela, Alfa. Preču piegādātājs laicīgi informē par piegādes vietas un laika izmaiņām.

4.2. Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā vietā;

4.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt, ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā. Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu, par to informējot pircēju;

4.4. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu vietu, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, u.c. objektīvi iemesli), Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām, Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja veikalā un saņemt Preci.

4.5. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam ir jāinformē Pārdevējs nekavējoties vai ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc pasūtījuma par konstatētajām nepilnībām. Pircējam jāapraksta konstatētā neatbilstība, pievienojot JPG failu ar redzamo defektu, nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi pasutijumi@hereford.lv vai zvanot uz tālruni 26826266. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 1 darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

  1. Pušu tiesības un pienākumi.

5.1. Pārdevējs apņemas:

5.1.1. Piegādāt preci Klientam bez kavēšanās un bez kļūdām un izsekot līdzi lai pircējs saņem preci norādītajā vietā un laikā;

5.1.2.sniegt pilnīgu informāciju par Preci;

5.1.3.informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;

5.1.4.izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

5.1.5.Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, izmantot saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi, un informēt par turpmākām piegādes dienām, piedāvājumiem, konkursiem utt.

5.2. Pārdevējam ir tiesības:

5.2.1.pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

5.2.2.nepieņemt pretenzijas par preces neatbilstību, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju

5.2.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

5.2.4.Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu pēc adreses: pasutijumi@hereford.lv.

5.3. Pircējs apņemas:

5.3.1.noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

5.3.2.apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā norādīto Preces cenu;

5.3.3.pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

5.3.4.Pircēja pienākums ir piegādes brīdī novērtēt pakas vizuālo stāvokli un ja paka ir bojāta – nepieņemt preci.

5.4. Pircējam ir tiesības:

5.4.1.saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam, kā arī atteikties no pasūtītās preces 3 dienas pirms pasūtījuma saņemšanas.

  1. Strīdu risināšanas kārtība.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  1. Citi noteikumi

7.1. Pārdevējs un Pircējs nav atbildīgi par zaudējumiem, kas saistīti ar neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem (force majeure) – stihiskām nelaimēm, tostarp ugunsgrēkiem, plūdiem, vai no tiem neatkarīgu trešo personu darbību – karadarbību, streikiem vai citām masu nekārtībām.

 
CLOSE
CLOSE